• Czysty komin, czysta gmina

Szanowni Mieszkańcy Iławy!

PRZYPOMINAMY O BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW W PIECACH DOMOWYCH !!!
Mając na uwadze wzrost stężeń zanieczyszczeń powietrza w okresie grzewczym, pragnę zwrócić uwagę  na nielegalne  postępowanie wielu osób z odpadami. Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. Spalane są, poza niskiej jakości paliwami, różne rodzaje odpadów, jak np. płyty wiórowe, opakowania z tworzyw sztucznych, gumy, zanieczyszczone drewno i materiały drewnopochodne oraz wiele innych palnych substancji. Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla, wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci nie jest tak wielka, a może stać się przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych" kłopotów. Piece domowe generują zbyt niską temperaturę, aby bezpiecznie spalać odpady.

Podstawa prawna
Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21, z późn. zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Natomiast art. 191 tej ustawy stanowi, że kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów  podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi grzywna do 5 000 zł.

Jak więc pozbyć się kłopotliwych odpadów?
W Iławie przy ul. Komunalnej 1 znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne, wytworzone i dostarczone wyłącznie przez mieszkańców z terenu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko". Nie przyjmuje on natomiast odpadów wytworzonych w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorców (np odpady remontowo-budowlane) oraz odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej. Regulamin przyjmowania odpadów, wraz z ich pełnym katalogiem zamieszczony jest poniżej.

Istnieją pewne odstępstwa od wskazanych zakazów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2016, poz. 93), w domowych paleniskach można spalać wybrane odpady (o ile nie zabrania tego specyfikacja pieca). Wśród wskazanych przez resort odpadów znalazły się m.in.: trociny, wióry, ścinki oraz drewno czyli odpady pochodzenia roślinnego (oprócz tych pochodzących z obróbki płyt wiórowych - płyty wiórowe mogą zostać wykorzystane przez osobę fizyczną wyłącznie do wykonywania napraw i konserwacji). Kolejną grupą odpadów uznanych za nadające się do spalania są opakowania z drewna (bez tych pokrytych impregnatami i powłokami ochronnymi), papier i tektura (ale nie bielone związkami chloru i z kolorowymi farbami) oraz drewno pochodzące z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (one też nie mogą być zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi).

Przepisy to za mało!
Przepisy prawne nie wystarczą jednak, aby chronić nas przed konsekwencjami złych nawyków. To my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie, nasze dzieci i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu. Nie będziemy mieli czystego powietrza, jeżeli nie zmienimy mentalności beztroskich zwolenników takiego postępowania.

ŚMIECI NIE GINĄ W PIECU, ONE UCIEKAJĄ PRZEZ KOMIN!

tekst: Bogusława Bandelewska, UM Iława