• Iławski Budżet Obywatelski

 

Iławski Budżet Obywatelski jest szansą na zaangażowanie obywateli w proces decydowania lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w samorządzie, zwiększa także przejrzystość działań samorządu.

Mieszkanki i Mieszkańcy Iławy określają cele i sposób wydatkowania określonych kwot. Biorą zatem udział w planowaniu wydatków publicznych.

Środki Iławskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być przeznaczone na projekty znajdujące się w kompetencjach Gminy Miejskiej Iława:

  •  estetyzacji otoczenia - tj. instalacji nowych lub wymiany obiektów małej architektury, urządzaniu zieleni miejskiej, urządzaniu parków i skwerów, likwidacji elementów zakłócających ład przestrzenny;
  •  rekreacji – tj. modernizacji, budowie i doposażaniu placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych;

oraz

  •  będą możliwe do wykonania w ciągu roku budżetowego,
  •  będą zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Iława,
  •  będą dotyczyć terenów i obiektów stanowiących własność Gminy,
  •  będą dotyczyć terenów i obiektów gminnych o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji,
  •  całkowita wartość projektu będzie musiała obejmować wszystkie koszty, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem inwestorskim, odbiorem i rozruchem, opłatami administracyjnymi.

Obserwuj naszą stronę i bądź na bieżąco. www.ilawa.budzet-obywatelski.org