• Dotacje do wymiany kotłów

Od 1 stycznia uległy zmianie zasady udzielania dotacji na wymianę kotłów - 25 listopada 2019 r. Rada Miejska w Iławie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Iławy na lata 2020-2024.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych, osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Wnioski są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta Iławy (www.bip.umilawa.pl); można je również pobrać w pokoju 217 lub 120 w Ratuszu przy ul. Niepodległości 13.

Dotacja udzielana jest przed realizacją zadania i obejmuje następujące koszty:

 1. zakup i montaż urządzeń grzewczych opalanych paliwem gazowym, olejowym, paliwem stałym oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną, zamontowanych po raz pierwszy;
 2. wykonanie instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania;
 3. zakup i montaż wkładu kominowego (powietrzno-spalinowego);
 4. zakup i montaż węzła cieplnego – w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej,

Kwotę dofinansowania ustala się w wysokości 80% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż:

 1. w przypadku wniosków złożonych w latach 2020-2021:
  a) przy wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej - 10 000 zł dla domu jednorodzinnego, 20 000 zł dla wspólnoty mieszkaniowej,
  b) przy wykonaniu źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, olejowym lub elektrycznym - 5 000 zł;
  c) przy wykonaniu źródła ciepła z zastosowaniem paliwa stałego przy użyciu kotłów bezrusztowych spełniających wymagania klasy 5 w zakresie emisji i sprawności cieplnej - 3 000 zł
 2. w przypadku wniosków złożonych w roku 2022
  a) przy wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej - 10 000 zł dla domu jednorodzinnego, 20 000 zł dla wspólnoty mieszkaniowej,
  b) przy wykonaniu źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, olejowym lub elektrycznym - 4 000 zł;
  c) przy wykonaniu źródła ciepła z zastosowaniem paliwa stałego przy użyciu kotłów bezrusztowych spełniających wymagania klasy 5 w zakresie emisji i sprawności cieplnej - 2 000 zł
 3. w przypadku wniosków złożonych w latach 2023 - 2024
  a) przy wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej - 10 000 zł dla domu jednorodzinnego, 20 000 zł dla wspólnoty mieszkaniowej,
  b) przy wykonaniu źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, olejowym lub elektrycznym - 3 000 zł;
  c) przy wykonaniu źródła ciepła z zastosowaniem paliwa stałego przy użyciu kotłów bezrusztowych spełniających wymagania klasy 5 w zakresie emisji i sprawności cieplnej - 1 000 zł

 


Ogłoszenie

Nowe rozdanie dotacji na wymianę systemów grzewczych

3 kwietnia 2023 r. rusza nowe rozdanie dotacji celowej na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Iławy

Burmistrz Miasta Iławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, położonych w obrębie granic administracyjnych miasta Iławy.

- Od kilku lat podejmowane są w naszym mieście działania antysmogowe, takie jak m.in. udzielanie dotacji do wymiany kotłów, tzw. "kopciuchów". W tym roku mamy dla mieszkańców dotacje na wymianę kotłów i systemów grzewczych na terenie Iławy w następującej wysokości:

 • przy wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej - 10 000 zł dla domu jednorodzinnego, 20 000 zł dla wspólnoty mieszkaniowej,
 • przy wykonaniu źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, olejowym lub elektrycznym - 3 000 zł;
 • przy wykonaniu źródła ciepła z zastosowaniem paliwa stałego przy użyciu kotłów bezrusztowych spełniających wymagania klasy 5 w zakresie emisji i sprawności cieplnej - 1 000 zł.

Przedsięwzięcia związane z zakupem kotła na węgiel nie są dotowane.

Wnioski można pobrać:

 • w kancelarii Urzędu Miasta Iławy p. 120
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.umilawa.pl/

lub wypełnić elektronicznie poprzez portal mieszkańca Iławy

https://portal.miastoilawa.pl/wif/form/new/64

Na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku można również otrzymać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. 

Termin naboru wniosków trwa do 31 lipca 2023 roku

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym przyjmując maksymalną kwotę dofinansowania określoną we wniosku.


Osoba do kontaktu: Agnieszka Banasiuk tel. (89) 649 01 56, pok. 223.