• 15
    KWI 2024

  • Gminny Program Rewitalizacji Miasta Iławy- konsultacje społeczne

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Iława o rozpoczęciu konsultacji społecznych.
Burmistrz Miasta Iławy działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 2 i 3 w związku z art. 6  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Iława do roku 2032. Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Iławy do roku 2032 (GPR). Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i propozycji odnośnie projektu tego dokumentu.

  • Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 15.04.2024 r. do 20.05.2024 r. w następujących formach:

1. zbieranie uwag za pomocą formularza


Uwagi będą zbierane za pomocą formularza zamieszczonego do pobrania ze strony https://bip.umilawa.pl/ oraz https://miastoilawa.pl/;
Formularz będzie możliwy do pobrania od 15.04.2024 r. do 20.05.2024 r.  Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława lub drogą elektroniczną na adres: um@umilawa.pl


2. Przeprowadzenie spotkania w sprawie utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych. Spotkanie zaplanowano na 25 kwietnia 2024 r. w godzinach 15:30 – 16:30 w Urzędzie Miasta Iławy.


3. Przeprowadzenie debaty w sprawie przeznaczenia Domu Weterana. Debatę zaplanowano na 25 kwietnia 2024 r. w godzinach 17:00 – 18:00 w Urzędzie Miasta Iławy.


Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie https://bip.umilawa.pl/ i https://miastoilawa.pl/ oraz dostępne w wersji papierowej w Wydziale Planowania, Inwestycji i Monitoringu Urzędu Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława:
• projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:
• w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip.umilawa.pl/, LINK
• na stronie internetowej https://miastoilawa.pl/
• na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych gminy a także Centrum Aktywności Lokalnej na ul. Wiejskiej 24, 14-202 Iława,
• w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/miastoilawa oraz https://www.facebook.com/ilawainspiruje,
• prasa lokalna.

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po dniu 20.05.2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Iławy. Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) o rewitalizacji oraz zamieszczona na stronie https://bip.umilawa.pl/ i  https://miastoilawa.pl.