• Koordynator ds. dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności BIP Urzędu Miasta Iławy

Urząd Miasta Iławy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miasta Iławy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-01-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word, lub są skanami dokumentów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Kowalska-Kastrau.
 • E-mail: mkowalska.kastrau@umilawa.pl
 • Telefon: 89 649-01-89

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Iławy
 • Adres:14-200 Iława, ul. Niepodległości13,um@umilawa.pl ,89-649-01-01
 • E-mail: um@umilawa.pl
 • Telefon: 89-649-01-01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13,14-200 Iława

 • Wejście do budynku wolne jest od barier architektonicznych.
 • Drzwi wejściowe dostosowane są do wjazdu osób na wózkach inwalidzkich.
 • Do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami przy drzwiach wejściowych urzędu zamontowany jest dzwonek przywoławczy oraz kamera, celem umożliwienia kontaktu bezpośredniego z obsługą interesanta.
 • Przed budynkiem oznakowano kolorem niebieskim 3 miejsca parkingowe dla osób  z niepełnosprawnością.
 • W celu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w kancelarii wykonana jest lada przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 • Kancelaria oraz Biuro Pełnomocnika ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku bezpośrednio przy drzwiach wejściowych.
 • Wykonano wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodowych.
 • Budynek posiada windę, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na wózkach inwalidzkich. Winda umożliwia dostęp na kondygnacje 1 i 2 Urzędu za wyjątkiem części III  piętra. W kabinie windy nie jest zainstalowana informacja głosowa.
 • Na parterze urzędu znajduje się łazienka dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Zakupiono fotele do ewakuacji osób niepełnosprawnych oraz zemdlonych.
 • Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.
 • W budynku nie ma rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. Tablica informacyjna o rozmieszczeniu pomieszczeń znajduje się na parterze urzędu.
 • Urząd nie posiada dostępu do wszystkich biur związanych z obsługą interesanta. Planuję się, udostępnienie pomieszczenia na parterze budynku, celem wsparcia osób mających problemy z dotarciem do miejsc niedostępnych architektonicznie.
 • Budynek nie posiada pętli indukcyjnej, ani innych systemów dla osoby słabosłyszącej, nawiązana jest współpraca z tłumaczem języka migowego.

Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Chełmińska 1

 • Do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością przy drzwiach ośrodka zamontowany jest domofon celem umożliwienia kontaktu bezpośredniego  z pracownikami.
 • Wejście do budynku oznaczone jest w sposób widoczny dla osób niedowidzących, posiada podjazd i uchwyty umożliwiające dotarcie osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 • Drzwi wejściowe dostosowane są do wjazdu osób na wózkach inwalidzkich.
 • Przed budynkiem nie ma oznaczeń, miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku, na parterze znajduje się łazienka dostosowano do potrzeb osób  z niepełnosprawnością.
 • Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.
 • W budynku nie ma rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Dostępność informacyjno- komunikacyjna

Aby skutecznie komunikować się z urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Miasta Iławy Niepodległości 13,14-200 Iława,
  • wysłać e-mail na adres: um@umilawa.pl
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 89-649-01-01,
  • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8:00-16.00, wt.-pt.7.15-15.15

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiszowych:

 • TAB – przejście do następnej pozycji,
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER – przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
 • SPACJA – wybór pozycji,
 • ESCAPE – powrót do nadrzędnej pozycji.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miasta Iławy

Strona BIP Urzędu Miasta Iławy posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • moduł wyszukiwania,
 • fokus wokół elementów nawigacyjnych,
 • wyróżniony kontrast odnośników.

 

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienie dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

 

 

Dane kontaktowe Koordynatora do spraw dostępności

Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U 2020 r. poz. 1062 z zm.) Burmistrz Miasta Iławy wyznaczył Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Iławy.

Zadania Koordynatora ds. dostępności:

• wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Iławy,

• przygotowanie i koordynacja, wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Iławy.

• monitorowanie działalności Urzędu Miasta Iławy, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności:

Monika Kowalska-Kastrau

Adres do korespondencji: ul. Niepodległości 13,14-200 Iława

Telefon kontaktowy: 89-649-01-89

e-mail: mkowalska.kastrau@umilawa.pl