Monika Kowalska-Kastrau
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, pok. 110 (parter)

Godziny przyjmowania interesantów:

  •  poniedziałek 8-16,
  •  wtorek - piątek 7.15-15.15.

UWAGA!

Pragnę państwa poinformować, iż od 1 lipca 2020r. pełnię funkcję Pełnomocnika Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych w mieście Iława. Jestem osobą, dla której godne traktowanie drugiego człowieka jest wartością nadrzędną, a jego szczęście i satysfakcja głównym celem działania. Zarówno na gruncie zawodowym jak i prywatnym od zawsze kieruję się dobrem drugiej osoby.

W dotychczasowej pracy wykonywałam wiele.działań na rzecz grup społecznych szczególnie potrzebujących pomocy ze względu na wiek czy niepełnosprawność. Dzięki pisanym i realizowanym projektom/programom wspierałam osoby niepełnosprawne, starsze, rodziny zastępcze oraz wychowanków tych rodzin poprzez działania z zakresu aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. W Powiatowym Punkcie Interwencji Kryzysowej niosłam pomoc ofiarom przemocy, zapewniając im specjalistyczne wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

Od ponad 6 lat pełnie funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia "Projekt Kozianka" które wspiera ludność wiejską w działaniach aktywizacyjnych, dając im możliwość alternatywnych metod spędzania czasu wolnego oraz integracji społecznej. Pragnę być Państwa partnerem i wsparciem zarówno w rozwiązywaniu trudnych spraw jak również, w każdych ważnych dla Państwa chwilach.

Chciałabym służyć wsparciem w szczególności w:

  1. przygotowaniu propozycji kierunków zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe z zakresu rehabilitacji i integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych,
  2. inicjowaniu kampanii społecznych, wystaw, konferencji na rzecz środowiska osób starszych i niepełnosprawnych,
  3. upowszechnianiu informacji o inicjatywach, projektach i przedsięwzięciach adresowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach oraz trybie załatwiania spraw osób starszych i niepełnosprawnych,
  4. roli konsultacyjnej w przedsięwzięciach, których realizacja wpływa na poziom i jakość życia osób starszych, udział w pracach Rady Seniorów oraz innych Radach, których praca związana jest z poprawą jakości życia osób starszych,
  5. organizowaniu spotkań poświęconych sprawom osób starszych, sporządzanie wniosków z tych spotkań i przedkładanie ich odpowiednim adresatom do realizacji, udziału w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z tematyką osób starszych i niepełnosprawnych

Zapraszam Państwa do współpracy w godzinach otwarcia Urzędu Miasta Iławy tj. poniedziałek 8-16, wtorek- piątek 7.15-15.15.

Z wyrazami szacunku
/-/ Monika Kowalska-Kastrau

Tel. Kont: 89-649-01-89
email: mkowalska.kastrau@umilawa.pl