• Miejska Rada Seniora

Miejska Rada Seniora

Miejska Rada Seniora została powołana 24 czerwca 2019 r. uchwałą Nr X/107/19 Rady Miejskiej w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia,.

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miejskiej Iława, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych, w szczególności:

 • integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz
 • aktywności ludzi starszych,
 • profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,
 • przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu, wzmacniania relacji wewnątrz, jak i międzypokoleniowych
 • edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego,
 • sportu, turystyki i rekreacji,
 • wykluczenia społecznego osób starszych,
 •  warunków życia seniorów,
 •  mieszkalnictwa,
 • bezpieczeństwa publicznego

Skład Miejskiej Rady Seniorów

 1.  
 2.