• Zespół Konsultacyjny ds. osób niepełnosprawnych

Zespół Konsultacyjny ds. Osób Niepełnosprawnych

Zespół Konsultacyjny ds. Osób Niepełnosprawnych został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Iławy Nr 0050-117/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.

Zespół pełni funkcję organu doradczo-inicjatywnego dla Burmistrza Miasta Iławy.

Do zakresu działań zespołu należy w szczególności:

  • Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji organizacji rządowych i pozarządowych na rzecz współpracy i współuczestnictwa w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych.
  • Opiniowanie programów współpracy Gminy Miejskiej Iława z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską w Iławie pod kontem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 st.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawiciele organów administracji publicznej tj.

L.p.

Nazwisko i imię Członka Zespołu

Reprezentowany podmiot

1

Kamińska Dorota

Urząd Miasta Iławy

2

Kowalska - Kastrau Monika

Urząd Miasta Iławy

3

Nastaj Danuta

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

4

Nica Aneta

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie

5

Witkowski Marian

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Iławie

6

Karpiński Arkadiusz

Spółdzielnia Socjalna „Horyzonty”

7

Ignaczewska Anna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Iławie

8

Maćko Dorota

Polski Związek Niewidomych koło w Iławie

9

Kowalkowska Hanna

Stowarzyszenie Iławscy Seniorzy

10

Bukowska Barbara

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Biuro Regionalne w Iławie

11

Jabłońska Aleksandra

Uniwersytet III Wieku w Iławie

12

Kowalska Adela

Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki

13

Pogodowska Anna

Rada Miejska w Iławie