• Ośrodek Psychoedukacji

adres:

ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława

tel.:  (89) 649-92-00
e-mail:  osrodek@umilawa.pl
www:  http://osrodek.ilawa.pl
dyrektor:  Krzysztof Panfil

 

Pole działania:
 • Edukacja
  • Przedszkole
 • Kultura
  • Organizacja wydarzeń
 • Pomoc niepełnosprawnym
 • Pomoc społeczna
  • Działalność charytatywna
 • Wsparcie dla bezrobotnych
Do zadań Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie należy prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz pomocy rodzinie, a w szczególności:
 •  działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych;
 •  przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobu w dziedzinie ich rozwiązywania;
 •  przygotowywanie wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Burmistrzowi:
  • projektu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • projektu preliminarza na jego wykonanie; projektu sprawozdania z jego realizacji;
  • ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach miejskiego programu, o którym mowa w punkcie 3) lit. a;
 •  bieżąca koordynacja zadań wynikających z miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 •  współpraca z instytucjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 •  wdrażanie i propagowanie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych;
 •  udział w posiedzeniach Komisji Rady, na których rozpatrywane będą problemy związane z alkoholizmem;
 •  organizowanie pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 •  prowadzenie spraw oraz najszerzej rozumiana współpraca i koordynacja w zakresie przeciwdziałania wszelkim uzależnieniom, nie tylko od alkoholu;
 •  obsługa techniczna i organizacyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 •  prowadzenie punktu pomocy rodzinie;
 •  organizowanie szkoleń nauczycieli wychowawców szkół iławskich w zakresie przygotowania ich do prowadzenia zajęć profilaktyczno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą;
 •  współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 •  przygotowanie projektów uchwał w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 •  współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w zakresie realizacji zadań;
 •  realizacja innych zadań określanych corocznie w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.